Lexicon

Staat van verlies

Bij een schadegeval moet de verzekerde een uitvoerige en becijferde inventaris opstellen van zijn schade. De expert van de verzekerde zal dit dossier samenstellen, met een becijferde opsomming van alle beschadigde goederen.

“Fair Value” of Marktwaarde of Reële Waarde

De Reële Waarde of afgeschreven vervangwaarde wordt ook wel de investeringswaarde genoemd.

Ze wordt als volgt omschreven:

De in aanmerking te nemen waarde voor elk vast actief, die overeenstemt met het bedrag dat een voorzichtig en bedachtzaam bedrijfsleider zou bereid zijn uit te geven om dit goed te verwerven, rekening houdend met het belang ervan voor de verwezenlijking van de bedrijfsdoelstellingen.

Het is dus de kostprijs van een werkinstrument dat in bedrijf is en winst oplevert.

In het kader van de toepassing van de IAS/IFRS-normen:

Deze wordt omschreven als (IAS 16-Materiële vaste activa; 6- definities ):
« Het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn »

Met volgende nadere bepaling:
§ 31 . «De reële waarde van fabrieksinstallaties is meestal hun marktwaarde, bepaald door een schatting. Indien de marktwaarde niet aantoonbaar is vanwege de gespecialiseerde aard van de fabrieksinstallaties en omdat dergelijke installaties zelden worden verkocht, behalve als deel van een actief bedrijf, worden ze gewaardeerd tegen hun afgeschreven vervangwaarde».

Bedrijfsschade (vooraf)

Een schadegeval ontslaat het bedrijf niet volledig van zijn lasten. De loonkosten en andere vaste kosten blijven lopen. Vervolgens zullen er nog andere kosten moeten aangegaan worden om de activiteit weer op te starten.
Expertises GALTIER Valorem bepaalt de te waarborgen kapitalen, vestigt de aandacht van de verzekerde op de periode tot schadeloosstelling en biedt hulp bij de bepaling van de specifieke behoeften die moeten gedekt worden.

Bedrijfsschade (na schade)

Verzekering waarvoor de verzekeraar de verzekerde waarborgt tegen de exploitatieverliezen die tijdens de periode van schadeloosstelling voortvloeien uit:

 • de daling van de omzet;
 • de stijging van de bedrijfskosten door een schadegeval dat de verzekerde goederen aantastte.

Deze verzekering wordt altijd gekoppeld aan een waarborg tegen materiële schade.

Doel van de verzekering is het bedrijfsresultaat te handhaven tijdens een welbepaalde periode, wanneer de activiteit deels of volledig werd onderbroken door een ‘materieel schadegeval’ aan de verzekerde goederen.

Deze verzekering moet het verzekerde bedrijf snel weer in de financiële situatie brengen waarin het zich zou bevinden indien er zich geen schadegeval had voorgedaan.

Evenredigheidsregel

Vermindering van de schadevergoeding indien de verzekerde kapitalen onvoldoende zijn of het risico niet correct werd aangegeven.
Er zijn dus twee soorten evenredigheidsregels.

 • Evenredigheidsregel van de kapitalen: de verzekerde is verantwoordelijk voor de aangegeven waarde. Als de verzekerde bedragen niet toereikend zijn, wordt het schadegeval slechts vergoed in verhouding tot de waarborg, zelfs als het bedrag van het verlies onder het verzekerde kapitaal ligt. Als de verzekerde daarentegen te veel verzekerd is, zal hij geen hogere vergoeding ontvangen;
 • Evenredigheidsregel van de premie: de verzekerde is verantwoordelijk voor de kenmerken van het te verzekeren goed. Als de beschrijving niet klopt of als men vergeet iets aan te geven, kan de betaalde premie onvoldoende zijn. De sanctie is dan de evenredigheidsregel op de premievoet die had moeten toegepast worden, ongeacht of de schade volledig of gedeeltelijk is.

Aangenomen waarde

Waarde die de verzekerde en de verzekeringsmaatschappij samen overeengekomen zijn.

Nieuwwaarde

= heropbouwwaarde (gebouw) of wedersamenstellingswaarde (materieel en inhoud).

Correcte begroting

De staat van verlies dient als basis voor de onderhandeling met de expert van de maatschappij. De expert van de verzekerde legde deze voor op het ogenblik van de tegensprekelijke expertise. De verliesstaat wordt gecontroleerd bij het “afpunten”. Daarna gaat de onderhandeling van start tussen beide experten die de staat van verlies in perspectief zullen plaatsen ten opzichte van het verzekeringscontract (algemene en bijzondere voorwaarden). Uit deze correcte afweging zal de maximale begroting van alle elementen voortvloeien.

Verzekeringswaarde

1) Nieuwwaarde

 • GEBOUW
  Heropbouwwaarde: de heropbouw- of nieuwwaarde van een gebouw is het bedrag dat nodig is om het identiek op te bouwen zoals het is op het ogenblik van de schatting. Deze kan enkel bepaald worden door de studie van de verschillende onderdelen waaruit het bestaat en waarop de geldende eenheidsprijzen toegepast worden.
 • MATERIEEL
  Wedersamenstellingswaarde: de verzekering van de nieuwwaarde van materiaal behelst de aankoopprijs, aftrekbare BTW niet inbegrepen, op de datum van de expertise, verhoogd met de transport- en installatiekosten, alsook de douanekosten, als het gaat om materiaal van buitenlandse makelij. Voor oud materieel of voor materiaal waarvan de fabricage werd stopgezet of opgeschort, bepalen wij, behoudens andersluidend advies, een conventionele waarde die wij ‘met nieuw gelijkgestelde waarde’ noemen. Deze waarde wordt bekomen door een vergelijking met de nieuwwaarde van vergelijkbaar materiaal volgens een modern ontwerp, dat courant wordt gefabriceerd en een zelfde rendement heeft, ofwel op basis van de laatste fabricageprijzen van het oud materieel, die worden aangepast om rekening te houden met de prijsschommelingen sindsdien en met een technologische minwaarde ten opzichte van het modern referentiematerieel.

2) Nieuwwaarde na aftrek van sleet

Sleet is de waardevermindering van een goed als gevolg van zijn gebruik en/of van het verstrijken van de tijd. Het gaat om een vermindering van de schadevergoeding, naargelang de ouderdom en de staat van het beschadigde goed. De sleet wordt bepaald tussen de experten en/of op grond van de bepalingen van het verzekeringscontract.

 • GEBOUW
  De verzekeringswaarde na aftrek van sleet van een gebouw is een conventionele waarde. Ze is het resultaat van het verschil tussen de nieuwwaarde en de sleet. De sleet heeft niets te maken met de technische of boekhoudkundige afschrijving. Ze houdt niet enkel verband met de leeftijd van het gebouw, maar ook en vooral met zijn staat van onderhoud.
 • MATERIEEL
  De verzekeringswaarde na aftrek van sleet is ook een conventionele waarde die op volgende principes berust: volgens de algemene voorwaarden van de verzekeringspolissen mag de verzekering geen winst opleveren voor de verzekerde; de vervanging van materieel met een zekere sleet door nieuw materieel moet een deel door de schadelijder gedragen worden, dit deel komt overeen met wat vetusteit genoemd wordt; deze vetusteit heeft niets te maken met de technische of boekhoudkundige afschrijving, noch met een waarde op de tweedehandsmarkt.

Liquidatiewaarde

Ook gedwongen verkoopwaarde genoemd.

Heropbouwwaarde

= nieuwwaarde(gebouwen).

Wedersamenstellingswaarde

= nieuwwaarde (materieel en inhoud).

Werkelijke waarde

= nieuwwaarde na aftrek van sleet (gebouwen, materieel en inboedel).

Venale waarde

Het gaat om de verkoopwaarde van een goed. Deze komt overeen met de gemiddelde prijs die kan bekomen worden op een concurrerende en voldoende grote markt om een vergelijking mogelijk te maken met een vrij groot aantal vergelijkbare goederen, en waarop geen overdreven spanningen heersen (behoefte aan kapitaal, beperkte termijn,…).

Waarde met aftrek van sleet

=  werkelijke waarde