RESPECT VOOR HET PRIVÉLEVEN

Wettelijke bepalingen en bescherming van de privacy

Door de website van Expertises GALTIER Valorem te bezoeken, erkent u dat u de wettelijke vermeldingen hieronder hebt gelezen en dat u de bepalingen ervan zonder voorbehoud respecteert.

Groep

De Expertises GALTIER Valorem groep werkt al meer dan een eeuw samen met bedrijven en instellingen in Frankrijk, België en het buitenland.

Expertise GALTIER Valorem is erkend in vier belangrijke expertisegebieden:

analyse en inschatting van risico’s en schade,
diagnose en evaluatie van de onroerende en roerende goederen,
inventarisatie en controle van de vaste activa,
diagnose en evaluatie van bedrijven.
Deze knowhow is gebaseerd op de vaardigheden en de onafhankelijkheid van de deskundigen van GALTIER International.
GALTIER International is het engagement van de Expertises GALTIER Valorem groep om haar klanten op internationale schaal hetzelfde niveau van dienstverlening te bieden.

Expertises Hoofdkantoor van GALTIER Valorem in België :

GALTIER Expertises NV : Tervurenlaan 164 te B-1150 Brussel.

Bedrijfs- of BTW-nummer: GALTIER Expertises sa : BE-0428.313.594

Informatie op www. galtier-expertises.com

Deze site is bedoeld om zoveel mogelijk mensen snel en gemakkelijk toegang te geven tot informatie die de activiteiten van GALTIER Expertises n.v. presenteert. Het wordt systematisch bijgewerkt. Het kan echter zijn dat het onjuiste of onvolledige informatie bevat. De gebruiker is zich ervan bewust dat elk stukje informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

De informatie op deze site is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het is dus niet gericht op specifieke of persoonlijke situaties. Het mag in geen geval worden beschouwd als een juridisch, professioneel of persoonlijk advies aan de gebruiker. Indien u wenst te genieten van een specifiek gepersonaliseerd advies, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via het menu-item “contacten”.

In geen geval kan de verantwoordelijkheid van GALTIER Expertise n.v. in twijfel worden getrokken door het gebruik van de op deze site verstrekte informatie of het ontbreken van specifieke informatie.

Niets op deze site kan worden opgevat als een aanbod om diensten te kopen of te verkopen of, in het algemeen, om te contracteren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Bescherming van de privacy

Door www. galtier-expertises.com te bezoeken, verleent u het recht om de gegevens die op deze site worden verzameld, intern te gebruiken voor de analyse en promotie van de activiteiten van GALTIER Expertises n.v..

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens), zijn de gegevens die u ons toestuurt bedoeld om de opvolging van uw aanvraag binnen GALTIER Expertises n.v. te verzekeren. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan een andere organisatie of bedrijf.
Overeenkomstig de wet heeft u gratis toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en kunt u eventuele onjuistheden laten corrigeren door contact op te nemen met GALTIER Expertises n.v., Tervurenlaan 164 – B-1150 Brussel.

Ook als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op bovenstaand adres.

Verklaring betreffende het privacybeleid.

Omdat respect voor uw privacy belangrijk is voor ons, zal de GALTIER Expertises s.a.-site die deze privacyverklaring weergeeft, worden beheerst door de principes die hieronder worden uiteengezet.

a) wanneer GALTIER Expertises n.v. informatie nodig heeft die u kan identificeren of contact met u wenst op te nemen, zal zij een uitdrukkelijk verzoek indienen. In het algemeen wordt deze informatie gevraagd wanneer u uw gegevens op het contactformulier invult.
GALTIER Expertises n.v. zal u in de mate van het mogelijke de middelen verschaffen om de juistheid en de actualiteit van uw persoonlijke gegevens te controleren.

b) GALTIER Expertises n.v. gebruikt uw persoonlijke gegevens voor het beheer van de automatische e-maildiensten die zij u aanbiedt.

c) GALTIER Expertises n.v. kan persoonlijke informatie bekendmaken op verzoek van een wettelijke autoriteit of te goeder trouw, omdat zij van mening is dat een dergelijke actie nodig is om te voldoen aan de geldende wet- of regelgeving, of om tussenbeide te komen in een rechtszaak tegen GALTIER Expertises n.v. of de site om de rechten of eigendommen van GALTIER Expertises n.v. te beschermen of te verdedigen. en om, in extreme omstandigheden, in te grijpen om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van GALTIER Expertises n.v., de site of het publiek te beschermen.

Links

In het geval dat er links worden gemaakt